วีซ่า (VISA) คือ หลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศอยู่ในหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเป็นหลักการเดียวกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่ได้ถือปฏิบัติร่วมกันว่า ก่อนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางเข้าไปยังอีกประเทศหนึ่งประเทศใดก็จะต้องขอวีซ่า เพื่อเข้าประเทศจากสถานกงสุลหรือสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไปเสียก่อน ซึ่งปลายทางของแต่ละประเทศ ก็จะมีเงื่อนไขและเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่าแตกต่างกันไป เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็จะได้รับการประทับตราวีซ่า หรือ ติดเป็นสติ๊กเกอร์ให้ในหนังสือเดินทาง