• จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ      Free!!! เมื่อใช้บริการวีซ่า

MARRIAGE REGISTRATION      

  • ขอใบรับรองโสด                             Free!!! เมื่อใช้บริการวีซ่า   

AFFIRMATION OF FREEDOM TO MARRY 

  • การตรวจสุขภาพ         

MEDICAL EXAMINATION

  • ขอใบประวัติอาชญากรรม                  Free!!! เมื่อใช้บริการวีซ่า    

CRIMINAL RECORD

  • รับรองบุตรบุญธรรม (กรณีวีซ่าบุตรติดตามผู้ปกครอง)     Free!!! เมื่อใช้บริการวีซ่า  R

REGISTRATION OF ADOPTION

  • แปลเอกสารทุกภาษา รับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

DOCUMENT TRANSLATION IN ALL LANGUAGES CERTIFIED BY MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

  • จองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

BOOK AND SALE WORLDWIDE OF AIR TICKET

  • จองและจัดหาที่พักโรงแรม

BOOKING HOTEL

  • จำหน่ายประกันการเดินทางและสุขภาพ

TRAVEL & HEALTH INSURANCE